คันจิสำหรับN5 (คำศัพท์)

คันจิต้องใช้จินตนาการเข้ามาช่วยในการจดจำ คันจิเบื้องต้นสำหรับN5 ถือว่าเหมาะแกการจดจำยิ่งนัก เพราะพอจะมโนภาพให้เราจินตนาการได้บ้างอะไรบ้าง เลเวลสูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะเป็นabstract(นามธรรม)แล้วใส่จินตนาการลงไปยากยิ่งนัก ต้องคำและจำนำไปใช้ทั้งๆอย่างนั้นเลยทีเดียวเชียว คันจิ+คำศัพท์ที่เซนเซจะลงข้างล่างนี้ คำอธิบาย(ไม่ใช่คำแปล)จะเป็นไปตามรูปในหนังสือ+ผนึกเรื่องในจินตนาการของเซนเซเอง(บ้างตัว) โปรดใช้วิจารณญานในการอ่าน และถ้าไม่เห็นด้วยโปรดใส่จินตนาการของท่านลงไปเองตามสบาย(ทำยังไงก็ได้ให้จำได้นะท่านเด้อ)

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
ตัวเลข1-10เซนเซขอข้ามนะครับเพราะลงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะแล้ว สิ่งที่ต้องจำสำหรับตัวเลขคือเรื่องของเวลา วันที่(วันที่1-10,14,20,24) เดือน และการนับสิ่งของต่างๆ (รวมทั้งคนด้วย) ตัวเลขที่ต้องระวังคือ 1 3 6 8 10 (ปาไปครึ่งละ 55)

百(ひゃく)ร้อย : 三百(さんびゃく)300、六百(ろっぴゃく)600、八百(はっぴゃく)800
千(せん) พัน : 三千(さんぜん)3000、八千(はっせん)8000
万(まん) หมื่น
円(えん) เยน(ค่าเงิน),กลม(เมื่อก่อนมีแต่เหรียญกลมๆ)
時 :  __時(じ)…โมง、何時(なんじ) กี่โมง 時間(じかん)เวลา、__時間(じかん)ชั่วโมง、時(とき)ตอน
分 : __分(ふん、ぷん)…นาที、何分(なんぷん)กี่นาที、分かります(わかります) เข้าใจ
半 : 半(はん) ครึ่ง
午 : 午前(ごぜん)ช่วงเช้าa.m.(前ก่อน+午เที่ยง) 午後(ごご)ช่วงบ่าย p.m.(後หลัง+午เที่ยง)
前 : 前(まえ) หน้า, ด้านหน้า, ก่อน
後 : 後(あと)ทีหลัง、後ろ(うしろ)ด้านหลัง


 

日 : 日(ひ)ดวงอาทิตย์/วัน、日曜日(にちようび)วันอาทิตย์、日本(にほん)ญี่ปุ่น、
日本語(にほんご)ภาษาญี่ปุ่น、
日本人(にほんじん)คนญี่ปุ่น(มีต้นกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์)、__日(にち)วันที่…、
何日(なんにち)วันที่เท่าไหร่、毎日(まいにち) ทุกวัน
月 : 月(つき)ดวงจันทร์、月曜日(げつようび)วันจันทร์、__月(がつ)เดือน…..、
__か月(かげつ)เดือนที่…、先月(せんげつ)เดือนที่แล้ว、今月(こんげつ)เดือนนี้、
来月(らいげつ)เดือนหน้า、毎月(まいつき) ทุกเดือน
火 : 火(ひ)ไฟ、火曜日(かようび)วันอังคาร、火山(かざん) ภูเขาไฟ
水 : 水(みず)น้ำ、水曜日(すいようび)วันพุธ、
水田(すいでん) นาข้าว(นาที่มีน้ำพร้อมเพาะปลูก)
木 : 木(き)ต้นไม้、木曜日(もくようび)วันพฤหัสบดี
本 : 本(ほん)
หนังสือ(ตัดต้นไม้ไปทำหนังสือ ตัดต้นมันแล้วเหลือแต่ตอ แปลว่าต้นตอ ต้นกำเนิดได้ด้วย)、
山本(やまもと)ยามาโมโตะ(ชื่อสกุลของญี่ปุ่น)、日本(にほん) ญี่ปุ่น:บอกแล้วคนญี่ปุ่น
ถือว่าต้นเองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์
休 : 休みます(やすみます)หยุด/พักผ่อน(人คน+木ต้นไม้ คนพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้)、
休み(やすみ)วันหยุด(คำนาม)
体 : 体(からだ)ร่างกาย (人คน+本ต้นกำเนิด : ต้นกำเนิดของคน ตัวหลักก็คือร่างกาย)
金 : 金(きん)ทอง、お金(かね)เงินMoney、金曜日(きんようび) วันทอง เอ๊ยย วันศุกร์
土 : 土(つち)ดิน พื้นดิน、土曜日(どようび) วันเสาร์
週 : สัปดาห์ 先週(せんしゅう)สัปดาห์ที่แล้ว、今週(こんしゅう)สัปดาห์นี้、
来週(らいしゅう)สัปดาห์หน้า、毎週(まいしゅう) ทุกสัปดาห์
年  : 年(とし)ปี/อายุ、年上(としうえ)อายุมากกว่า、年下(としした)อายุน้อยกว่า、
去年(きょねん)ปีที่แล้ว、今年(ことし)ปีนี้、来年(らいねん)ปีหน้า、.
毎年(まいとし)ทุกปี、   __年(ねん)…ปี、何年(なんねん) กี่ปี

何 : 何(なん、なに) อะไร
先 : 先(さき)ก่อน/ก่อนหน้า、先生(せんせい)ครู/อาจารย์(ผู้ซึ่งเกิดก่อน เกิดก่อนนักเรียนไง)
生 : 学生(がくせい)นักเรียน(ผู้เกิดมาเรียน)、生まれます(うまれます)เกิด 、生(なま)สด/ดิบ
学 : 大学(だいがく)มหาวิทยาลัย(大ใหญ่+学เรียน)、学びます(まなびます)เรียน
校 : 学校、小学校(しょうがっこう)、中学校(ちゅうがっこう)、高校(こうこう)
今 : 今(いま) ตอนนี้ : เป็นตัวประกอบของคำบอกเวลาหลายๆคำเลย อนโยมิจะอ่านว่า こん
父 : 父(ちち)พ่อ(ของตัวเอง เอาไว้ตอนนินทาพ่อตัวเอง)、
お父さん(おとうさん)พ่อ(ใช้เวลาพูดถึงพ่อคนอื่น+เรียกพ่อตัวเอง)
母 : 母(はは)แม่(ของตัวเอง)、お母さん(おかあさん)แม่(คนอื่น) *ใช้เมื่อพ่อข้างบน
友 : 友(とも)、友だち(ともだち)เพื่อน、友人(ゆうじん)เพื่อน
*สองคำนี้คล้ายๆกันแต่จะใช้友だちมากกว่า
行 : 行きます(いきます) ไป
来 : 来ます(きます) มา
帰 : 帰ります(かえります) กลับ

人 : 人(ひと)คน、__人(じん)ชาว….、__人(にん)….คน(นับคน 3คนขึ้นไป)、
何人(なんにん)กี่คน
目 : 目(め)ตา、__ばん目(め) ลำดับ/อันดับที่….
見 : 見ます(みます) ดู (ตามีขาเอาไว้ไปส่งดู)
耳 : 耳(みみ) หู
聞 : 聞きます(ききます) ฟัง/ถาม (ประตูมีหูเอาไว้ป้องหูฟังและถาม)
口 : 口(くち) ปาก
言 : 言います(いいます)พูด (แน่นอนปากมีไว้พูด)
話 : 話(はなし)เรื่องเล่า/การสนทนา、話します(はなします)พูดคุย/สนทนา (พูด+ลิ้น)、
電話(でんわ)โทรศัพท์(พูดคุยทางสายไฟ)、
会話(かいわ)บทสนทนา(มาพบเจอ+พูดคุยกัน)
読 : 読みます(よみます)อ่าน
語 : __語(ご)ภาษา、語ります(かたります)เล่า (แบบชักแม่น้ำทั้ง五(ご)5+มีปาก口ตั้งสองอันแนะ
足 : 足(あし) เท้า
手 : 手(て)มือ、上手(じょうず)เก่ง(上บน+手มือ)、下手(へた) ไม่เก่ง(下ล่าง+手มือ)

上 : 上(うえ) บน
下 : 下(した) ล่าง
中 : 中(なか)ข้างใน/ตรงกลาง、中国(ちゅうごく) ประเทศจีน(จีนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
中 ประเทศที่อยู่ตรงกลาง,ศุนย์กลางของคันจิไง)
外 : 外(そと)ด้านนอก、外国(がいこく) ต่างประเทศ(ประเทศที่อยู่ด้านนอกประเทศของตัวเอง)
右 : 右(みぎ)ขวา、右手(みぎて) มือขวา
左 : 左(ひだり)ซ้าย、左手(ひだりて) มือซ้าย
雨 : 雨(あめ)ฝน
電 : 電ฝนตกลงมามี….ฟ้าผ่าซึ่งมันก่อให้เกิดกระแสไฟ(เราก็ต่อมันสายไฟลงดินเอามาใช้เลย)
電気(でんき)ไฟฟ้า、
電車(でんしゃ)รถไฟฟ้ามหา ณ เธอ(ตรงตัวเลย 電ไฟฟ้า+車รถ)、
電話(でんわ)โทรศัพท์(อธิบายไปแล้ว)
車 : 車(くるま)รถ อนโยมิอ่านว่า しゃ

大 : 大きい(おおきい)ใหญ่、大学(だいがく)มหาวิทยาลัย、大学生(だいがくせい)นักศึกษามหาวิทยาลัย
小 : 小さい(ちいさい)เล็ก、小学校(しょうがっこう)ประถม1-6、
少年(しょうねん)เด็กผู้ชาย(อายุยังน้อยนั้นเอง)
多 : 多い(おおい)เยอะะะะะ
少 : 少ない(すくない)น้อย、少し(すこし)นิดหน่อย
新 : 新しい(あたらしい)ใหม่(立ยืน+木ต้นไม้+斤ขวาน : ขวานตัดต้นไม้ให้ยืนขึ้นต้นมาใหม่)、
新聞(しんぶん)หนังสือพิมพ์(新ใหม่+聞ฟัง :รับฟังสิ่งใหม่ๆ)、新車(しんしゃ)รถใหม่
古 : 古い(ふるい)เก่า
長 : 長い(ながい)ยาว、
社長(しゃちょう)ประธานบริษัท (ผู้ที่อยู่ในบริษัทมาอย่างยาว長いนานกว่าใคร)、
学長(がくちょう)อธิการบดี(มหาวิทาลัย) (คนนี้ก็เช่นกันอยู่มาอย่างยาวนาน)
高 : 高い(たかい)สูง、高校(こうこう)โรงเรียนม.ปลาย(High Schoo)、
高校生(こうこうせい)นักเรียนม.ปลาย
安 : 安い(やすい)ถูก (ผู้หญิงมักชอบของถูก)
白 : 白い(しろい)สีขาว(adj)
黒 : 黒い(くろい)สีดำ(adj)
赤 : 赤い(あかい)สีแดง(adj)
青 : 青い(あおい)สีน้ำเงิน(adj)

空 :そら โซระอาโออิ เอ๊ย 青い空(あおいそら) ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า,
ว่าง(ท้องฟ้าอันแสนว่างป่าว), 空車(くうしゃ)รถว่าง(เห็นตามป้ายในรถแท๊กซี่)

北 :北(きた)ทิศเหนือ
南 :南(みなみ)ทิศใต้
東 :東(ひがし)ทิศตะวันออก
西 :西(にし) ทิศตะวันตก

食 :食べます(たべます)กิน, รับประทาน รูปถ่อมตัวที่เราคุ้นเคยคือ いただきますนั้นเอง
飲 :飲みます(のみます) ดื่ม, 薬(くすり)を飲みます กินยา(เมื่อก่อนยาเค้าต้มกินเป็นน้ำ)
貝 :貝(かい)หอย(ซึ่งจะใช้อธิบายตัวต่อไป)
買 :買います(かいます) ซื้อ….วังนี้มาซื้อหอยอ่าา(เสียงอาเจ๊ก)เสียงอ่านก็เหมือนกันเลย
แต่แทนแต่ตัวかเท่านั้น, 買い物(かいもの)ซื้อของ, ช็อปปิ้ง

書 :書きます(かきます) เขียน อนโยมิอ่านว่า “しょ”
会 :会います(あいます) พบ, เจอ
社 :社(しゃ)สังคม, บริษัท, ศาลเจ้า、会社(かいしゃ)บริษัท company
(ที่ที่ผู้คนมาพบกันทำงานร่วมกัน)、社会(しゃかい)สังคม (สลับกันกับบริษัท สังคมก็คือ
สังคม 55 กลุ่มคนนั้นเอง)、
神社(じんじゃ) ศาลเจ้าทางชินโต (神(かみ)พระเจ้า+社ศาลเจ้า)
魚 :魚(さかな) ปลา, 金魚(きんぎょ)ปลาทอง
馬 :馬(うま)ม้า、馬車(ばしゃ) รถม้า (ตรงตัวเลย 馬ม้า+車รถ)
駅 :駅(えき) สถานี/สถานีรถไฟ
(มีส่วนประกอบของ馬ม้า ประมาณว่าเมื่อก่อนนั่งรถม้ากันอะนะ)
道 :道(みち) ถนน
国 :国(くに)ประเทศ、外国(がいこく)ต่างประเทศ (外ด้านนอก+国ประเทศ อธิบายไป
แล้ว)、 中国(ちゅうごく) ประเทศจีน (คำนี้ก็อธิบายแล้วเช่นกัน)
名 :名前(なまえ) ชื่อ (名(な)ตัวนี้ตัวเดียวก็แปลว่าชื่อ+前(まえ)หน้า, หน้าด้าน เอ๊ยย
ด้านหน้า ชื่อเสียงเรียงความที่ต้องบอกมาก่อนหน้าอะไรทั้งหมดเวลาแนะนำตัว)
花 :花(はな)ดอกไม้、花見(はなみ) การชมดอกไม้(ซากุระ)ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ春(はる)、
花火(はなび)ดอกไม้ไฟ (ตรงตัวเลย花ดอกไม้ + 火ไฟ)

……กว่าจะครบ บ้างตัวเซนเซก็แถมๆไปนะครับ รู้ไว้ใช่ว่า ศัพท์ที่ได้เจอได้ใช่ทั้งนั้น หวังว่าคำอธิบายสไตล์นี้จะช่วยให้ผู้อ่านจดจำได้บ้างไรบ้างนะ ^ ^ また、N4のかんじつづきますよ!

Advertisements

8 thoughts on “คันจิสำหรับN5 (คำศัพท์)

 1. Pingback: รวมรายชื่อเว็บไซต์เรียนภาษาญี่ปุ่นออนไลน์ สำหรับคนไทย (How to study Japanese online?) – Wikiplanetblog

 2. A whopping 39% explained they had actively set the money they owe higher than your suggested amount of money so they may pay off the debts faster.
  Military services online dating is usually undeniably the most effective avenue with
  regard to searching for and also finding
  a romance with a person the military. These types of
  conditions are that you need to be a USA citizen over the age of 17 having a correct bank account and also a regular income source?

  Like

 3. Pingback: คันจิสำหรับ N5 | nottosensei

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

w

Connecting to %s