คันจิสำหรับN5 (คำศัพท์)

คันจิต้องใช้จินตนาการเข้ามาช่วยในการจดจำ คันจิเบื้องต้นสำหรับN5 ถือว่าเหมาะแกการจดจำยิ่งนัก เพราะพอจะมโนภาพให้เราจินตนาการได้บ้างอะไรบ้าง เลเวลสูงขึ้นไปกว่านี้ก็จะเป็นabstract(นามธรรม)แล้วใส่จินตนาการลงไปยากยิ่งนัก ต้องคำและจำนำไปใช้ทั้งๆอย่างนั้นเลยทีเดียวเชียว คันจิ+คำศัพท์ที่เซนเซจะลงข้างล่างนี้ คำอธิบาย(ไม่ใช่คำแปล)จะเป็นไปตามรูปในหนังสือ+ผนึกเรื่องในจินตนาการของเซนเซเอง(บ้างตัว) โปรดใช้วิจารณญานในการอ่าน และถ้าไม่เห็นด้วยโปรดใส่จินตนาการของท่านลงไปเองตามสบาย(ทำยังไงก็ได้ให้จำได้นะท่านเด้อ)

一 二 三 四 五 六 七 八 九 十
ตัวเลข1-10เซนเซขอข้ามน
ะครับเพราะลงเรื่องเกี่ยวกับตัวเลขโดยเฉพาะแล้ว สิ่งที่ต้องจำสำหรับตัวเลขคือเรื่องของเวลา วันที่(วันที่1-10,14,20,24) เดือน และการนับสิ่งของต่างๆ (รวมทั้งคนด้วย) ตัวเลขที่ต้องระวังคือ 1 3 6 8 10 (ปาไปครึ่งละ 55)

百(ひゃく)ร้อย : 三百(さんびゃく)300、六百(ろっぴゃく)600、八百(はっぴゃく)800
千(せん) พัน : 三千(さんぜん)3000、八千(はっせん)8000
万(まん) หมื่น
円(えん) เยน(ค่าเงิน),กลม(เมื่อก่อนมีแต่เหรียญกลมๆ)
時 :  __時(じ)…โมง、何時(なんじ) กี่โมง 時間(じかん)เวลา、__時間(じかん)ชั่วโมง、時(とき)ตอน
分 : __分(ふん、ぷん)…นาที、何分(なんぷん)กี่นาที、分かります(わかります) เข้าใจ
半 : 半(はん) ครึ่ง
午 : 午前(ごぜん)ช่วงเช้าa.m.(前ก่อน+午เที่ยง) 午後(ごご)ช่วงบ่าย p.m.(後หลัง+午เที่ยง)
前 : 前(まえ) หน้า, ด้านหน้า, ก่อน
後 : 後(あと)ทีหลัง、後ろ(うしろ)ด้านหลัง


 

日 : 日(ひ)ดวงอาทิตย์/วัน、日曜日(にちようび)วันอาทิตย์、日本(にほん)ญี่ปุ่น、 
        日本語(にほんご)ภาษาญี่ปุ่น、
        日本人(にほんじん)คนญี่ปุ่น(มีต้นกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์)、__日(にち)วันที่…、
        何日(なんにち)วันที่เท่าไหร่、毎日(まいにち) ทุกวัน
月 : 月(つき)ดวงจันทร์、月曜日(げつようび)วันจันทร์、__月(げつ)เดือน…..、
         __か月(かげつ)เดือนที่…、先月(せんげつ)เดือนที่แล้ว、今月(こんげつ)เดือนนี้、
        来月(らいげつ)เดือนหน้า、毎月(まいつき) ทุกเดือน
火 : 火(ひ)ไฟ、火曜日(かようび)วันอังคาร、火山(かざん) ภูเขาไฟ
水 : 水(みず)น้ำ、水曜日(すいようび)วันพุธ、
          水田(すいでん) นาข้าว(นาที่มีน้ำพร้อมเพาะปลูก)
木 : 木(き)ต้นไม้、木曜日(もくようび)วันพฤหัสบดี
本 : 本(ほん)
          หนังสือ(ตัดต้นไม้ไปทำหนังสือ ตัดต้นมันแล้วเหลือแต่ตอ แปลว่าต้นตอ ต้นกำเนิดได้ด้วย)、
           山本(やまもと)ยามาโมโตะ(ชื่อสกุลของญี่ปุ่น)、日本(にほん) ญี่ปุ่น:บอกแล้วคนญี่ปุ่น
           ถือว่าต้นเองนั้นมีต้นกำเนิดมาจากดวงอาทิตย์
休 : 休みます(やすみます)หยุด/พักผ่อน(人คน+木ต้นไม้ คนพักผ่อนที่ใต้ต้นไม้)、
          休み(やすみ)วันหยุด(คำนาม)
体 : 体(からだ)ร่างกาย (人คน+本ต้นกำเนิด : ต้นกำเนิดของคน ตัวหลักก็คือร่างกาย)
金 : 金(きん)ทอง、お金(かね)เงินMoney、金曜日(きんようび) วันทอง เอ๊ยย วันศุกร์
土 : 土(つち)ดิน พื้นดิน、土曜日(どようび) วันเสาร์
週 : สัปดาห์ 先週(せんしゅう)สัปดาห์ที่แล้ว、今週(こんしゅう)สัปดาห์นี้、
          来週(らいしゅう)สัปดาห์หน้า、毎週(まいしゅう) ทุกสัปดาห์
年  : 年(とし)ปี/อายุ、年上(としうえ)อายุมากกว่า、年下(としした)อายุน้อยกว่า、
          去年(きょねん)ปีที่แล้ว、今年(ことし)ปีนี้、来年(らいねん)ปีหน้า、.
           毎年(まいとし)ทุกปี、   __年(ねん)…ปี、何年(なんねん) กี่ปี

    

何 : 何(なん、なに) อะไร
先 : 先(さき)ก่อน/ก่อนหน้า、先生(せんせい)ครู/อาจารย์(ผู้ซึ่งเกิดก่อน เกิดก่อนนักเรียนไง)
生 : 学生(がくせい)นักเรียน(ผู้เกิดมาเรียน)、生まれます(うまれます)เกิด 、生(なま)สด/ดิบ
学 : 大学(だいがく)มหาวิทยาลัย(大ใหญ่+学เรียน)、学びます(まなびます)เรียน
校 : 学校、小学校(しょうがっこう)、中学校(ちゅうがっこう)、高校(こうこう)
今 : 今(いま) ตอนนี้ : เป็นตัวประกอบของคำบอกเวลาหลายๆคำเลย อนโยมิจะอ่านว่า こん
父 : 父(ちち)พ่อ(ของตัวเอง เอาไว้ตอนนินทาพ่อตัวเอง)、 
      お父さん(おとうさん)พ่อ(ใช้เวลาพูดถึงพ่อคนอื่น+เรียกพ่อตัวเอง)
母 : 母(はは)แม่(ของตัวเอง)、お母さん(おかあさん)แม่(คนอื่น) *ใช้เมื่อพ่อข้างบน
友 : 友(とも)、友だち(ともだち)เพื่อน、友人(ゆうじん)เพื่อน
           *สองคำนี้คล้ายๆกันแต่จะใช้友だちมากกว่า
行 : 行きます(いきます) ไป
来 : 来ます(きます) มา
帰 : 帰ります(かえります) กลับ

人 : 人(ひと)คน、__人(じん)ชาว….、__人(にん)….คน(นับคน 3คนขึ้นไป)、
       何人(なんにん)กี่คน 
目 : 目(め)ตา、__ばん目(め) ลำดับ/อันดับที่….
見 : 見ます(みます) ดู (ตามีขาเอาไว้ไปส่งดู)
耳 : 耳(みみ) หู
聞 : 聞きます(ききます) ฟัง/ถาม (ประตูมีหูเอาไว้ป้องหูฟังและถาม)
口 : 口(くち) ปาก
言 : 言います(いいます)พูด (แน่นอนปากมีไว้พูด)
話 : 話(はなし)เรื่องเล่า/การสนทนา、話します(はなします)พูดคุย/สนทนา (พูด+ลิ้น)、 
       電話(でんわ)โทรศัพท์(พูดคุยทางสายไฟ)、
       会話(かいわ)บทสนทนา(มาพบเจอ+พูดคุยกัน)
読 : 読みます(よみます)อ่าน
語 : __語(ご)ภาษา、語ります(かたります)เล่า (แบบชักแม่น้ำทั้ง五(ご)5+มีปาก口ตั้งสองอันแนะ
足 : 足(あし) เท้า
手 : 手(て)มือ、上手(じょうず)เก่ง(上บน+手มือ)、下手(へた) ไม่เก่ง(下ล่าง+手มือ)

上 : 上(うえ) บน
下 : 下(した) ล่าง
中 : 中(なか)ข้างใน/ตรงกลาง、中国(ちゅうごく) ประเทศจีน(จีนเอาตัวเองเป็นศูนย์กลาง
      中 ประเทศที่อยู่ตรงกลาง,ศุนย์กลางของคันจิไง)
外 : 外(そと)ด้านนอก、外国(がいこく) ต่างประเทศ(ประเทศที่อยู่ด้านนอกประเทศของตัวเอง)
右 : 右(みぎ)ขวา、右手(みぎて) มือขวา
左 : 左(ひだり)ซ้าย、左手(ひだりて) มือซ้าย
雨 : 雨(あめ)ฝน
電 : 電ฝนตกลงมามี….ฟ้าผ่าซึ่งมันก่อให้เกิดกระแสไฟ(เราก็ต่อมันสายไฟลงดินเอามาใช้เลย) 
       電気(でんき)ไฟฟ้า、
       電車(でんしゃ)รถไฟฟ้ามหา ณ เธอ(ตรงตัวเลย 電ไฟฟ้า+車รถ)、
       電話(でんわ)โทรศัพท์(อธิบายไปแล้ว)
車 : 車(くるま)รถ อนโยมิอ่านว่า しゃ

大 : 大きい(おおきい)ใหญ่、大学(だいがく)มหาวิทยาลัย、大学生(だいがくせい)นักศึกษามหาวิทยาลัย
小 : 小さい(ちいさい)เล็ก、小学校(しょうがっこう)ประถม1-6、
少年(しょうねん)เด็กผู้ชาย(อายุยังน้อยนั้นเอง)
多 : 多い(おおい)เยอะะะะะ
少 : 少ない(すくない)น้อย、少し(すこし)นิดหน่อย
新 : 新しい(あたらしい)ใหม่(立ยืน+木ต้นไม้+斤ขวาน : ขวานตัดต้นไม้ให้ยืนขึ้นต้นมาใหม่)、
新聞(しんぶん)หนังสือพิมพ์(新ใหม่+聞ฟัง :รับฟังสิ่งใหม่ๆ)、新車(しんしゃ)รถใหม่
古 : 古い(ふるい)เก่า
長 : 長い(ながい)ยาว、
      社長(しゃちょう)ประธานบริษัท (ผู้ที่อยู่ในบริษัทมาอย่างยาว長いนานกว่าใคร)、
      学長(がくちょう)อธิการบดี(มหาวิทาลัย) (คนนี้ก็เช่นกันอยู่มาอย่างยาวนาน)
高 : 高い(たかい)สูง、高校(こうこう)โรงเรียนม.ปลาย(High Schoo)、
      高校生(こうこうせい)นักเรียนม.ปลาย
安 : 安い(やすい)ถูก (ผู้หญิงมักชอบของถูก)
白 : 白い(しろい)สีขาว(adj)
黒 : 黒い(くろい)สีดำ(adj)
赤 : 赤い(あかい)สีแดง(adj)
青 : 青い(あおい)สีน้ำเงิน(adj)

空 :そら โซระอาโออิ เอ๊ย 青い空(あおいそら) ท้องฟ้าเป็นสีฟ้า,
      ว่าง(ท้องฟ้าอันแสนว่างป่าว), 空車(くうしゃ)รถว่าง(เห็นตามป้ายในรถแท๊กซี่)

北 :北(きた)ทิศเหนือ
南 :南(みなみ)ทิศใต้
東 :東(ひがし)ทิศตะวันออก
西 :西(にし) ทิศตะวันตก

食 :食べます(たべます)กิน, รับประทาน รูปถ่อมตัวที่เราคุ้นเคยคือ いただきますนั้นเอง
飲 :飲みます(のみます) ดื่ม, 薬(くすり)を飲みます กินยา(เมื่อก่อนยาเค้าต้มกินเป็นน้ำ)

貝 :貝(かい)หอย(ซึ่งจะใช้อธิบายตัวต่อไป)
買 :買います(かいます) ซื้อ….วังนี้มาซื้อหอยอ่าา(เสียงอาเจ๊ก)เสียงอ่านก็เหมือนกันเลย
      แต่แทนแต่ตัวかเท่านั้น, 買い物(かいもの)ซื้อของ, ช็อปปิ้ง

書 :書きます(かきます) เขียน อนโยมิอ่านว่า “しょ”
会 :会います(あいます) พบ, เจอ
社 :社(しゃ)สังคม, บริษัท, ศาลเจ้า、会社(かいしゃ)บริษัท company
      (ที่ที่ผู้คนมาพบกันทำงานร่วมกัน)、社会(しゃかい)สังคม (สลับกันกับบริษัท สังคมก็คือ  
      สังคม 55 กลุ่มคนนั้นเอง)、
      神社(じんじゃ) ศาลเจ้าทางชินโต (神(かみ)พระเจ้า+社ศาลเจ้า)
魚 :魚(さかな) ปลา, 金魚(きんぎょ)ปลาทอง
馬 :馬(うま)ม้า、馬車(ばしゃ) รถม้า (ตรงตัวเลย 馬ม้า+車รถ)
駅 :駅(えき) สถานี/สถานีรถไฟ
      (มีส่วนประกอบของ馬ม้า ประมาณว่าเมื่อก่อนนั่งรถม้ากันอะนะ)
道 :道(みち) ถนน
国 :国(くに)ประเทศ、外国(がいこく)ต่างประเทศ (外ด้านนอก+国ประเทศ อธิบายไป   
      แล้ว)、 中国(ちゅうごく) ประเทศจีน (คำนี้ก็อธิบายแล้วเช่นกัน)
名 :名前(なまえ) ชื่อ (名(な)ตัวนี้ตัวเดียวก็แปลว่าชื่อ+前(まえ)หน้า, หน้าด้าน เอ๊ยย
      ด้านหน้า ชื่อเสียงเรียงความที่ต้องบอกมาก่อนหน้าอะไรทั้งหมดเวลาแนะนำตัว)
花 :花(はな)ดอกไม้、花見(はなみ) การชมดอกไม้(ซากุระ)ในช่วงฤดูใบไม้ผลิ春(はる)、
花火(はなび)ดอกไม้ไฟ (ตรงตัวเลย花ดอกไม้ + 火ไฟ)

……กว่าจะครบ บ้างตัวเซนเซก็แถมๆไปนะครับ รู้ไว้ใช่ว่า ศัพท์ที่ได้เจอได้ใช่ทั้งนั้น หวังว่าคำอธิบายสไตล์นี้จะช่วยให้ผู้อ่านจดจำได้บ้างไรบ้างนะ ^ ^ また、N4のかんじつづきますよ!

2 thoughts on “คันจิสำหรับN5 (คำศัพท์)

  1. Pingback: คันจิสำหรับ N5 | nottosensei

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s