การผันรูปคำกริยาPart 3 (N5และPat7.3)

เราได้ทุกรูป(เบื้องต้น)แล้วนะครับ ทั้งรูปて รูปDic รูปない รูปた เมื่อเทียบกับVますที่เราใช้ในการพูดปกติแล้วจะได้ดังนี้ครับ

Vます VDic
Vません Vない
Vました Vた
Vませんでした Vなかった

*Vなかった ก็มาจาก Vない พอเปลี่ยนเป็นรูปนี้แล้วทำหน้าที่เหมือนAdjい
เปลี่ยนいเป็นかった เราก็จะได้รูปปฏิเสธในอดีต Vなかった

ยกตัวอย่างเช่น คำว่า かいますซื้อ

かいます かう (จะ)ซื้อ
かいません かわない ไม่ซื้อ
かいました かった ซื้อ(แล้ว)
かいませんでした かわなかった ไม่ได้ซื้อ(มา)

สำหรับVerbที่เปลี่ยนรูปแล้ว เค้าจะเรียกรวมๆว่า “รูปธรรมดา”
ซึ่งยังมีในส่วนของAdjい、Adjな、และNounอีก

ที่นี้เรามาดูการนำรูปต่างๆไปใช้ในรูปประโยคอันหลากหลายกัน ซึ่งบทของVてเซนเซได้อธิบายไปบ้างแล้ว แต่จะเอามารวมกัน ณ ที่นี่เลยทีเดียว (อ้างอิงเนื้อหาจากหนังสือมินนะเล่ม 2 เพราะN5ก็ประมาณนี้ครับ)

เริ่มจากรูปて

1.Vて ください กรูณา……/ช่วย……หน่อย 

しおを とってください。 ช่วยหยิบเกลือให้หน่อยครับ
パスポートを みせてください。 กรุณาให้ดูพาสปอร์ตหน่อยค่ะ

Vて くださいませんか กรูณา……/ช่วย……หน่อยได้ไหมครับ/คะ (เป็นคำถามในรูปปฎิเสธ ซึ่งรูปนี้จะสุภาพกว่ารูปด้านบนเพราะเป็นคำถาม + เผื่อให้ผู้ตอบปฎิเสธได้ด้วย)

エアコンを けして くださいませんか。 ช่วยปิดแอร์ให้หน่อยได้ไหมครับ
日本語を おしえて くださいませんか。 ช่วยสอนภาษาญี่ปุ่นให้หน่อยได้ไหมค่ะ

2.Vて います กำลัง……อยู่

いま 雨が ふっています。 ตอนนี้ ฝนกำลังตกอยู่
いま タイ語を べんきょうしています。 ตอนนี้ กำลังเรียนภาษาไทยอยู่

Vて います ใช้กับคำกริยาที่ทำในอดีตส่งผลถึงปัจจุบัน

もう けっこんして います。 แต่งงานแล้วครับ (แต่งงานปีแล้วนี้เอง ตอนนี้อยู่สถานะแต่งงานแล้ว)
パッタヤーに すんで います。 อาศัยอยู่ที่พัทยาค่ะ (อาศัยมาได้ 5ปีแล้ว ตั้งแต่ย้ายมา)
田中を  しって います。 รู้จักคุณทานากะคะ (ก็เคยเจอมาเมื่อสามเดือนก่อนไง)
車を  もっています。 มีรถ (ซื้อมาเดือนที่แล้วนิ ตอนนี้ยังมีอยู่ ยังไม่ได้ขายเด้อ)

รูปปฏิเสธของรูปนี้คือ Vて いません (มีความหมายว่า ยัง… ได้ด้วย)
ยกเว้นคำว่าไม่รู้จักให้บอกว่า *しりません ไม่รู้จัก

3.Vても いいですか。 …..ได้ไหม

ペンを  かりても いいですか。 ยืมปากกาหน่อยได้ไหมครับ (เรายืมใช้คำว่า かります แต่ถ้าจะบอกรูปขอร้องจะใช้คำว่า かします = ペンを かして ください ซึ่งจะแปลได้ว่า กรูณาให้ยืมปากกาหน่อย จะแตกต่างจากภาษาไทยที่บอกว่า ขอยืมปากกาหน่อยสิ)
さきに  帰っても いいですか。 กลับก่อนได้ไหมครับ

การตอบรูปแบบนี้มีประมาณนี้ครับ
     ええ、いいですよ。 ครับ, ได้เลย
     ええ、どうぞ。 ครับ, เชิญครับ
     すみません、ちょっと… ขอโทษคะ คือว่า….(ละไว้ในฐานที่เข้าใจกันเอง)
     すみません、……….から ขอโทษครับ เพราะ…..(บอกเหตุผล)

4.Vては いけません。 ห้าม…./….ไม่ได้

ひじゅつかんで しゃしんを とっては いけません。 ห้ามถ่ายรูปที่หอศิลป์
ここに じてんしゃを おいては いけません。 ถามนำจักรยานมาจอด(วาง)ที่นี่

5.Vて、Vて、… บอกลำดับของเหตุการณ์(คล้ายๆการเล่าเรื่อง ลำดับ 123)

けさ おきて、シャワーを あびて、学校へ 行きました。 เมื่อเช้า ตื่นมา อาบน้ำ แล้วก็ไปรร.
あした きょうとへ 行って、お寺を 見て、帰ります。 พรุ่งนี้ จะไปเกียวโต ไปดูวัด แล้วก็จะกลับ

6.Vてから、…. หลังจาก…..(เน้นเหตุการณ์ที่อยู่ข้างหน้าให้เสร็จก่อนจะทำกริยาอันหลังตามมา)

ごはんを 食べてから、えいがを 見ました。 หลังจากกินข้าวเสร็จ ไปดูหนังมา
お金を だしてから、買い物します。 ถอนเงินเสร็จแล้วจะไปซื้อของ

7.Vて もらいます/あげます/くれます/。 ได้รับ/ให้/ให้
เหมือนที่เรียนมาบอกการให้ได้รับสิ่งของซึ่งเป็นคำนาม จะใช้をเป็นตัวช่วย
(わたしは) Person に Nounを もらいます。(ฉัน) ได้รับ…มาจาก….
(わたしは) Person に Nounを あげます。(ฉัน) ให้….แก่….

ใช้ตัวช่วยเหมือนกัน ดูที่คำกริยาด้านหลังเป็นหลัก ถ้าได้รับ にก็จะแปลว่า “จาก” (ใช้からแทนก็ได้)แต่ถ้าให้に ก็จะแปลว่า “แก่” ให้แก่ใคร
*もらいます/あげます สองคำนี้ประธานส่วนใหญ่จะเป็นわたしเอง

くれます ส่วนคำนี้ประธานจะเป็นผู้อื่น
Personが (わたしに) Nounを くれます。คนอื่นให้……แก่ฉัน

ที่นี้ถ้าเป็นคำกริยาก็เปลี่ยนเป็นรูปてเท่านั้นเอง ตัวช่วยอันอื่นเหมือนเดิม

(わたしは) きむらさんに ちずを かいて もらいました。ฉันได้รับการเขียนแผนที่จากคิมุระซัง (แปลตรงๆจะได้แบบนี้ ซึ่งภาษาไทยจะใช้ประธานขึ้นต้นมากกว่า ไม่เหมือนกัน)
(わたしは) おとうとに すうがくを おしえて あげました。ฉันสอนคณิตให้แก่น้องชายฉัน

山本さんが (わたしに) すしを つくって くれました。ยามาโมโตะซังทำซึชิให้ฉันทาน

*คำในวงเล็บมักละไว้


รูปない ไม่ๆๆๆๆๆๆๆๆไม่!

1.Vないで ください。  กรูณาอย่า……(ขอร้องละ อย่าทำ อย่าทำ)

あぶないですから、あそこに はいらないで ください。 มันอันตรายครับ กรุณาอย่าเข้าไปที่นั้น
きんえんですから、たばこを すわないで ください。 กรุณาอย่าสูบบุหรี่เนื่องจากเป็นเขตห้ามสูบบุหรี่

2.Vなければ なりません。 ต้อง……

あした おおさかへ 行かなければ なりません。 พรุ่งนี้ต้องไปโอซาก้า
金曜日までに レポートを ださなければ なりません。  ต้องส่งรายงานภายในวันศุกร์

3.Vなくても いいです。 ไม่ต้อง…..ก็ได้

あした 土曜日ですから、会社へ 行かなくても いいです。 พรุ่งนี้วันเสาร์ ไม่ต้องไปบริษัท
もう 使わないですから、すてても いいですよ。 ถึงได้เลย ไม่ใช้แล้ว

รูปた แล้ว อดีต มันผ่านมาแล้วววว

1.Vたことが あります。 เคย……(มีเรื่อง…มีทำมา)

わさびを たべたことが あります。 เคยกินวาซาบิ
パチンコを したことが ありません。ไม่เคยเล่นปาจิงโกะ

2.Vたり、Vたり します。 ทำนู้นบ้าง นี้บ้าง (ยกตัวอย่างสิ่งที่ทำ)

きのうは せんたくしたり、そうじしたり しました。 เมื่อวาน ซักผ้าบ้าง ทำความสะอาดบ้านบ้าง(ยังทำอย่างอื่นอีเยอะแยะเลยนะ วู้)
休みの日は テレビを 見たり、子どもと あそんだり します。 วันหยุดก็จะดูทีวีบ้าง เล่นกะลูกบ้าง

3.Vたら、…. ถ้า…

お金が あったら、車を 買います。 ถ้ามีเงิน จะซื้อรถ
あした 雨が ふったら、行きません。  พรุ่งนี้ ถ้าฝนตกก็ไม่ไป

รูปDic

1.VDic+ ことが できます。 สามารถ/…..ทำได้

生魚を 食べることが できます。 กินปลาดิบได้
フランス語を 話すことが できません。 พูดภาษาฝรั่งเศสไม่ได้

หรือถ้าเป็นคำนามใส่เข้าไปได้เลย Nが できます。
うんてんが できます。 ขับรถได้

2.VDic+ まえに、…..ก่อน….

ごはんを 食べるまえに、手を あらいます。ก่อนกินข้าว ล้างมือ
日本へ 行くまえに、日本語を べんきょうしてました。 ก่อนไปญีปุ่น เรียนภาษาญี่ปุ่นมา

ถ้าเป็นคำนามเติมの Nの まえに、…..
べんきょうのまえに、 ふくしゅうします。 ก่อนเรียน ทบทวนล่วงหน้า
りょこうのまえに、くすりを 買いました。ก่อนไปเที่ยว ซื้อยาไว้

ถ้าเป็นเวลาใส่เข้าไปได้เลย Time + まえに、….
3年まえに、タイへ 来ました。สามปีก่อน มาที่เมืองไทย

3.VDic+ ことです。 ทำคำกริยาให้เป็นคำนาม เช่น กิน-การกิน นอน-การนอน เขียน-การเขียน
รูปนี้มักใช้ตอบเรื่องงานอดิเรกนั้นเอง

しゅみは 何ですか。 งานอดิเรกคืออะไร
えを 書くことです。การวาดรูป
えいがを 見ることです。การดูหนัง

4.VDic+ と、….. ถ้า……/…..ปุ๊ป(แบบ100% เกิดผลตามมาแบบที่คาดหมายได้)

このボタンを おすと、 おつりが 出ます。พอกดปุ่มนี้ปุ๊ป เงินทอนจะออกมา(อย่างแน่นอน)
はなやは きっさてんを 右に まがると、左に あります。ร้านดอกไม้เลี้ยวขวาตรงสี่แยกปุ๊ป จะอยู่ซ้ายมือ


ใครอ่านมาถึงตรงนี้ ปรบมือให้ตัวเองและ celebrate “yes” ฉันทำได้แล้ว!!

Advertisements

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s